Całodobowa pomoc tel. 608 426 251

Porady

Porady pogrzebowe
Co zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby
W przypadku śmierci bliskiej osoby prosimy o kontakt 24h tel: 608 426 251 Pomożemy z wszystkimi formalnościami!

1. W pierwszej kolejności należy uzyskać kartę zgonu. Wystawić ją może tylko lekarz. W przypadku, gdy śmierć nastąpiła w szpitalu, dokument taki wystawia lekarz prowadzący oddział, na którym zmarł dany pacjent.

2. Po odbiorze wszystkich dokumentów skierować się do Urzędu Stanu Cywilnego, a następnie skontaktować się z Naszym Zakładem Pogrzebowym osobiście.

Jeżeli natomiast osoba zmarła w domu, należy wezwać w tym celu lekarza (za dnia) lub lekarza pogotowia (w nocy) dzwoniąc pod nr 999 lub 112 (z telefonów komórkowych) celem wystawienia karty zgonu Akt ten jest niezbędny do przetransportowania ciała zmarłego (kartę może wystawić tylko lekarz, a nie sanitariusz)

3. Kolejną ważną czynnością jest kontakt z naszym zakładem pogrzebowym w celu przewiezienia osoby zmarłej do naszej chłodni.
4. Następnie z kartą zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu wystawienia aktu zgonu.
5. Prosimy o dostarczenie:
– aktu zgonu
– dowodu osobistego zmarłej osoby
– zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu lub ostatniego odcinka renty bądź emerytury.

6.Wszelkich niezbędnych informacji udzielimy również Państwu telefonicznie lub osobiście.

tel.
608 426 251


Pomagamy przy załatwieniu formalności pogrzebowych, oraz kredytujemy pogrzeb do wysokości zasiłku ZUS.


Informacje ogólne

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
1. ubezpieczonego,
2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
4. osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
5. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-2.

Członkami rodziny, o których mowa w pkt. 5, są:

dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
wnuki i rodzeństwo,
małżonek (wdowa i wdowiec),
rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.
Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Wysokość zasiłku

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Zasiłki pogrzebowe wypłacają oddziały ZUS.

Wymagane dokumenty

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12 )
skrócony odpis aktu zgonu
oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank.
dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).
Współpraca z domem pogrzebowym usprawni wszelkie kwestie organizacyjne
Wieloletnie doświadczenie naszego zakładu pogrzebowego, pozwoliło nam wyspecjalizować się w kompleksowej organizacji pogrzebów. Uzgadniamy i realizujemy wszelkie formalności pogrzebowe zgodnie z życzeniem klienta. Zależnie od Państwa oczekiwań oraz możliwości finansowych, dostosujemy koszty usług pogrzebowych, aby sprawy materialne nie zakłócały późniejszego czasu żałoby.
Bezgotówkowe usługi pogrzebowe
Bezgotówkowe usługi pogrzebowe np rozliczenie pogrzebu w ramach zasiłku pogrzebowego ZUS. Każdej osobie pracującej, pobierająca emeryturę lub rentę, uczącej się oraz w innej sytuacji objętej ubezpieczeniem, zostawia po sobie prawo do otrzymania zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek ten odbiera członek rodziny lub inna osoba upoważniona, przedkładając w ZUS odpowiednie zaświadczenia, a także rachunki z zakładu pogrzebowego. Obecnie kwota zasiłku wynosi 4000 zł.
Pochówek osoby nieubezpieczonej
W sytuacji kiedy osobie zmarłej nie przysługuje standardowy zasiłek pogrzebowy, ale przysługuje ubezpieczenie osobie z najbliższej rodziny, która pokrywa finansowanie pogrzebu, to tym samym ta osoba nabywa prawo do uzyskania zasiłku pogrzebowego. Jeśli zasiłek pogrzebowy nie przysługuje ani osobie zmarłej, ani osobie z najbliższej rodziny, pogrzeb sfinansować może właściwy Zakład Opieki Społecznej.
Formalności
Dokumenty
- aktem zgonu, lub jeśli nie został wydany kartą zgonu, którą wystawił lekarz stwierdzający zgon.
- dowodem osobistym osoby zmarłej.
- dowodem osobistym jej współmałżonka, lub najbliższej osoby zmarłego.
- zaświadczeniem z zakładu pracy, jeśli Zmarły był osobą pracującą.
- legitymacją emeryta – rencisty jeśli Zmarły był emerytem lub rencistą.
- aktem małżeństwa, jeśli pochówkiem zajmuje się współmałżonek, aktem urodzenia jeśli pochówkiem zajmują się dzieci zmarłego.
Niezbędne koszty pogrzebu
Niezależnie od otrzymanego świadczenia finansowego można tak dostosować wartość całej obsługi pogrzebu, aby nie przekraczała ona określonej kwoty.

Telefon kontaktowy 24/h

kom.: 608-426-251

tel.:22 786 56 13

tel.: 22 786 73 23

Dojazd do nas

Piłsudskiego 4
05-250 Radzymin